حضور علماء و روحانیون استان کردستان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۲:۴۰ 132

حضور علماء و روحانیون استان کردستان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران

حضور علماء و روحانیون استان کردستان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران