نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تقدیر از کارمندان نمونه
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۲:۳۸ 201

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تقدیر از کارمندان نمونه

نشست شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و تقدیر از کارمندان نمونه