نشست شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۶:۳۵ 528

نشست شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

نشست شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی