ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۴ 492

ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد

ادای احترام دبیرکل مجمع تقریب به یادمان شهیدان سلیمانی و المهندس در فرودگاه بغداد