مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب با رئیس دیوان وقف سنی عراق سعد حمید کمبش
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۱:۳۴ 145

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با رئیس دیوان وقف سنی عراق سعد حمید کمبش

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با رئیس دیوان وقف سنی عراق سعد حمید کمبش