مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله خالصی از مراجع تقلید در کشور عراق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰۹:۳۴ 140

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله خالصی از مراجع تقلید در کشور عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آیت الله خالصی از مراجع تقلید در کشور عراق