مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آقای مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰۹:۳۴ 117

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آقای مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق

دیدار دبیرکل مجمع تقریب با آقای مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق