ایده های گفت وگو با دیگران

  • محمّدعلی تسخیري
  • تصنيف : كتاب ها
  • تاريخ النشر : 2021 م | ۱۳۹۹ هـ.ش
  • عدد الزيارات : 293
  • القطع : وزیری
  • توضيحات : 3 ایده¬هاي گفت وگو با دیگران

   نویسنده: محمّدعلی تسخیري
   مترجم: محمّد مقدس
   چاپ اول / 1383 ش / 2000 نسخه
   وزیري / 317 ص / شومیز

   اين کتاب که هدفش «گفت وگوي اسلامي ـ اسلامي» و سپس « اسلامي - ديگران » است، مي کوشد تا ايده¬ها و پيشنهادهايي براي تقويت آن مطرح و راه را براي همکاري¬هاي انساني و سازنده هموار سازد. کتاب در پيشگفتار و سه فصل سامان يافته است.
   در فصل اول، « نقش تمدني امت اسلامي»، پنج مقاله ارائه شده است. نويسنده در مقاله اول، «امت اسلامي و گزينة صلح جهاني در چارچوپ روابط همسنگ تمدن¬ها»، ابتدا، موضوع گفت وگو را به عنوان يک نياز انساني و اصل اسلامي و نقش آن در تحقق امنيت و صلح تبيين کرده، سپس به بحث دربارة جهاني بودن اسلام و نقش و مسئوليت امت اسلامي در صلح جهاني مي¬پردازد. در مقالة دوم ارزش¬هاي گفت وگو و هم¬زيستي در ديدگاه فرهنگي اسلامي تشريح شده است. مقالة سوم مبحثي دربارة نقش تمدن امت اسلامي در جهان آينده است. مقالات ديگر اين فصل عبارت اند از: «نقش دوره کنونی سازمان کنفرانس اسلامی» و «ایسکو و قرن بیست و یکم: چالشها و مسئوليتها».
   فصل دوم کتاب، «گفت وگو با ادیان» حاوي پنج مقاله است که عناوين آن از اين قرار است: «حضرت اراهیم (ع) الگوی انسان کامل»، «نگرشی کوتاه بر دیدگاه اسلام نسبت به رابطه میان حق، تکلیف و عدالت، «فلسفة رابطة بين صلح و عدالت»، «گفت و شنود بین اسلام و مسیحیت؛ موانع و راه¬حل¬ها» و «بیروت وعده¬گاه ادیان، مذاهب و فرهنگ¬ها».
   فصل سوم کتاب، «رابطه با غرب» که شامل مباحث و ديدگاه¬هايي دربار ة تعامل، و ارتباط با غرب است، حاوي هفت مقاله و نيز چکيدة گزارش از سمينار گفت وگوي اسلام و غرب است. «رابطة اسلام و غرب» «پرسش و پاسخ¬هايي دربارة روابط جهان اسلام و غرب»، « جهان¬شمولي و جهاني¬سازي» از جمله مقالات اين فصل است.
  عنوان دار النشر: ايران ـ قم ـ ميدان جهاد ـ بلوار ١٥ خرداد ـ نبش كوچه ٤ ـ كد پستى: ٣٧١١٥٥٥٩٩٩